Projekt požiarnej ochrany

Protipožiarny projekt

priamo od špecialistu požiarnej ochrany

Vypracujem projekt požiarnej bezpečnosti stavby (požiarny projekt, projekt požiarnej ochrany), podľa platnej legislatívy (Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi; Vyhláška č. 94/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a ďalších príslušných noriem a predpisov).

Pre vašu stavbu určím:
 • požiarnotechnickú charakteristiku stavby;
 • požiarne zaťaženie a požiarne riziko;
 • požiadavky na stavebne konštrukcie stavby;
 • požiadavky na evakuáciu osôb;
 • posúdenie únikových ciest;
 • určenie odstupových vzdialeností;
 • určenie zariadení na zásah;
 • vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami;
 • zásobovanie vodou na hasenie požiarov;
 • vybavenie stavby hasiacimi prístrojmi;
 • požiadavky na vykurovanie a vetranie;
 • požiadavky na elektroinštaláciu;

Potrebujete projekt požiarnej ochrany pre DODATOČNÉ stavebné povolenie DROBNEJ STAVBY akou je:

 • záhradný domček,
 • letná kuchynka,
 • viničný domček,
 • objekt na individuálnu rekreáciu,
 • drevená chatka v záhradkárskej lokalite,
 • chata, zrubová chata,
 • terasa,
 • garáž,
 • prístavba,
 • zmena stavby, zmena účelu stavby v rodinnom dome,
 • prestavba prízemia v rodinnom dome,
 • nadstavba rodinného domu a ďalšie?

Tak ma neváhajte kontaktovať ! Projekt vypracujem do 3 pracovných dní a pošlem poštou v požadovanom počte vyhotovení (paré). Cena za projekt požiarnej ochrany drobnej stavby od 89€.

 • Zašlite mi mailom podklady (pôdorysy, rez, situáciu stavby a technickú správu najlepšie v dwg alebo pdf formáte a po obdržaní všetkých podkladov začínam na projekte hneď pracovať!
 • Ak ku vašej stavbe nemáte projekt v elektronickej podobe iba v tlačenej, prípadne oskenovaný v .pdf alebo inom formáte napr. odfotený mobilom, prv stavbu zakreslím a následne vyriešim požiarnu bezpečnosť. Tak ma kľudne kontaktujte aj v tomto prípade.

Potrebujete projekt požiarnej ochrany pre stavebné povolenie NOVOSTAVBY akou je:

 • rodinný dom,
 • dvojdom,
 • rodinný dom v radovej zástavbe,
 • chata/zrubová chata,
 • garáž,
 • malý bytový dom a pod.?

Tak ma neváhajte kontaktovať ! Projekt vypracujem do 5 pracovných dní a pošlem poštou v požadovanom počte vyhotovení (paré). Cena za projekt požiarnej ochrany novostavby od 109€.

 • Zašlite mi mailom podklady (pôdorysy, rezy, pohľady, situáciu stavby s vyznačenými prístupovými komunikáciami, prípadne kde sú umiestnené vonkajšie (podzemné/nadzemné) hydranty najlepšie v dwg alebo pdf formáte a taktiež technickú správu) a po obdržaní všetkých podkladov začínam na projekte hneď pracovať!

Najčastejšie otázky:

Pre prvé spolupráce zaručujem dlhodobú stálu a atraktívnu cenu!

Projekty požiarnej ochrany sa vypracovávajú zväčša v štádiu plánovania a navrhovania stavby a preto nie je potrebné stretnutie. Stačí mi na začiatok spolupráce zaslať potrebné podklady (výkresovú dokumentáciu, najlepšie v .dwg alebo .pdf) na e-mail:

 • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, legendou miestnosti a materiálov a pôdorysnou plochou v m²;
 • rezy stavby;
 • situáciu osadenia stavby s naznačenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami prípadne hydrantmi;
 • technickú správu.

A ja pre Vás pripravím projekt požiarnej ochrany, ktorý zašlem poštou (prípadne aj v .pdf ) v požadovanom množstve paré. V prípade novostavby rodinného domu do 5 dní od obdržania podkladov.

Ak ku vašej stavbe nemáte projekt v elektronickej podobe iba v tlačenej prípadne oskenovaný v .pdf alebo inom formáte a potrebujete doplniť projekt požiarnej ochrany, prv stavbu zakreslím a následne vyriešim požiarnu bezpečnosť. Tak ma kľudne kontaktujte aj v tomto prípade.

Projekt PBS môže vypracovávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou – špecialista požiarnej ochrany.

Vypracujem projekt požiarnej ochrany pre stavebné firmy ako aj pre individuálnych stavebníkov, tak ma neváhajte kontaktovať!

 • Požiarny projekt potrebujete k územnému rozhodnutiu. Ide o zjednodušenú verziu projektu požiarnej ochrany. Rieši sa v ňom :
  • vhodnosť umiestnenia stavby vzhľadom na okolitú zástavbu – pravdepodobné odstupové vzdialenosti;
  • určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov;
  • zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah;
  • zakreslenie pravdepodobných odstupov, zdrojov vody a odberných miest, príjazdovej komunikácie, nástupnej plochy vo výkrese situácie stavby.
 • Požiarny projekt potrebujete k stavebnému povoleniu. Ide o rozsiahlejší a podrobnejší projekt požiarnej ochrany podľa druhu a účelu stavby. Rieši sa v ňom :
  • požiarnotechnická charakteristika stavby (požiarna výška, konštrukčný celok stavby, členenie stavby na požiarne úseky, dovolená plocha požiarneho úseku, dovolený počet požiarnych podlaží);
  • určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov;
  • technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií ( stupeň protipožiarnej bezpečnosti, požiadavky na požiarne deliace konštrukcie, nosne konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby…);
  • obsadenie stavieb osobami;
  • riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat zo stavby;
  • určenie odstupových vzdialenosti od stavby;
  • vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami (elektrická požiarna signalizácia, stabilné a polostabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod teplá a splodín horenia);
  • zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov;
  • riešenie vykurovania a vetrania;
  • určenie požiadaviek na elektroinštalácie stavby;
  • zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodu plynu
  • zakreslenie všetkých riešených častí vo výkresovej dokumentácii s grafickými značkami požiarnej ochrany.
 • Požiarny projekt potrebujete k zmene užívaniu stavby.
 • Požiarny projekt potrebujete aj pri dodatočnom zatepľovaní stavieb. Ide o bytové domy alebo iné väčšie stavby, ktoré sa dodatočne zatepľujú minerálnou vlnou alebo polystyrénom.

Projekt požiarnej ochrany je potrebný aj pre rodinné domy, ako jedna z častí projektovej dokumentácie od profesistu zameraného na požiarnu bezpečnosť. V opačnom prípade stavebný úrad nevydá stavebné povolenie na výstavbu domu a bude žiadať tento projekt doložiť. To platí nie len pre novostavby rodinných domov, ale aj v prípade zmeny stavby, t. j. zmena užívania stavby – zmena účelu stavby, dodatočne zateplenie domu kontaktným zatepľovacím systémom a pod..

Aktuálny projekt požiarnej ochrany je potrebný hlavne na to, aby boli dodržané požiadavky protipožiarnej bezpečnosti a aby ste sa vyhli pokute v prípade kontroly štátneho požiarneho dozoru.

Rýchla spolupráca.
Jednoducho, online.

Súkromie – vypracujem priamo ja

100%

Kvalita – kladiem dôraz na kvalitu

99%

Rýchlosť – vyhotovím v krátkom čase

75%

Cenník projektu požiarnej ochrany

Stavby na bývanie a ubytovanie

od

320€

 • individuálne necenenie z hľadiska plošnej výmery a rozsahu prác

Nevýrobná stavba

od

240€

 • individuálne necenenie z hľadiska plošnej výmery a rozsahu prác

Výrobná stavba/sklad

od

290€

 • individuálne necenenie z hľadiska plošnej výmery a rozsahu prác

Vzhľadom na viacero faktorov pri určovaní ceny vypracovania projektu požiarnej ochrany, využite nezáväzné vypracovanie cenovej ponuky na základe zaslania potrebných projektových podkladov na e-mail.

riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby,

posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby,

požiarna ochrana, projekt požiarnej ochrany,

dokumentácia ochrany pred požiarmi, protipožiarne projekty,

Špecialista požiarnej ochrany, Technik požiarnej ochrany,

projekt požiarnej ochrany rodinného domu,

projekt požiarnej ochrany výrobnej stavby,

preventívna protipožiarna prehliadka

Práve dokončené: